hurt@ihstechnology.com  +48 792 463 829
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

REGULAMIN

PANELU HURTOWEGO „IHS TECHNOLOGY”

 

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Panelu hurtowego w sklepie internetowym „IHS Technology” prowadzonym pod adresem https://hurt.ihstechnology.com przez spółkę pod firmą Power Sports Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-819) przy ul. Złotej 61/100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000365491, REGON: 142626732, NIP: 5272638920 (dalej: „Spółka”). Regulamin określa także warunki dalszej dystrybucji produktów Spółki pod marką „IHS Technology” (dalej: „Produkty”), których przestrzeganie jest niezbędne z uwagi na dbałość o wizerunek i renomę Produktów oraz marki „IHS Technology”.

Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej Panelu hurtowego, w szczególności ich opisy i ceny, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Spółką a kupującym za pośrednictwem Panelu hurtowego.

Dostęp do Panelu hurtowego wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz przestrzegania poniższych warunków dystrybucji Produktów:

Kupujący może kupić Produkty za pośrednictwem Panelu hurtowego w celu ich dalszej sprzedaży na rzecz konsumentów, przedsiębiorców nabywających Produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż działalność dystrybucyjna oraz związków, klubów i stowarzyszeń sportowych, w tym również nieposiadających osobowości prawnej, które nabywają Produkty w celach innych niż ich dalsza dystrybucja.

Sprzedaż Produktów przez Kupującego dopuszczalna jest za pośrednictwem stacjonarnych sklepów detalicznych, stron internetowych lub innych sposobów sprzedaży na odległość, w tym platform aukcyjnych, które spełniają kryteria określone w niniejszym Regulaminie.

Kupujący, którzy spełniają warunki dystrybucji Produktów określone w niniejszym Regulaminie, są uprawnieni do wzajemnych dostaw Produktów. Kupujący zobowiązuje się natomiast do niezbywania Produktów na rzecz dystrybutorów, zarówno hurtowych jak i detalicznych, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, którzy nie spełniają warunków dystrybucji Produktów określonych w Regulaminie Panelu Hurtowego. W związku z tym Kupujący powinien uzyskać potwierdzenie Spółki, że dystrybutor, na rzecz którego ma nastąpić zbycie Produktów przez Kupującego, spełnia opisane warunki dystrybucji.

Sklep stacjonarny, w którym prowadzona jest sprzedaż Produktów, powinien:

  • spełniać określone obowiązującymi przepisami prawa wymagania, w tym techniczne, sanitarno-higieniczne, BHP oraz przeciwpożarowe,
  • być utrzymywany w należytym, schludnym stanie i porządku oraz niezwłocznie podlegać niezbędnym remontom i pracom konserwacyjnym w celu zapewnienia należytego wizerunku sklepu oraz sprzedawanych w nim Produktów.

Kupujący zobowiązany jest zapewnić, aby opisy Produktów oraz sposób ich prezentacji spełniały wymogi określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach prawa unijnego dotyczących przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Kupujący zobowiązany jest do posługiwania się w celu oznaczenia Produktów wyłącznie aktualnymi zdjęciami oraz opisami Produktów, w tym dotyczącymi ich składu i właściwości, pochodzącymi od Spółki. Kupujący powinien niezwłocznie aktualizować zdjęcia i opisy po ich udostępnieniu przez Spółkę.

Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia profesjonalnego doradztwa nabywcom Produktów w zakresie wyboru właściwego Produktu z aktualnego asortymentu oferowanego przez Spółkę, w szczególności zapewnienia, aby osoby obsługujące nabywców (klientów) w imieniu Kupującego posiadały szczegółową wiedzę na temat składu, właściwości oraz zastosowania Produktów, jak również dysponowały odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W tym celu Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia udziału ww. osób odpowiedzialnych za obsługę klientów w co najmniej jednym szkoleniu organizowanym przez Spółkę w ciągu roku.

Kupujący zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Spółki sprawdzenie sklepu stacjonarnego lub innych miejsc, w których przechowywane są Produkty, pod kątem spełnienia przez Kupującego obowiązków określonych w Regulaminie.

Dystrybutorowi nie wolno oferować Produktów do sprzedaży w połączeniu z wyrobami konkurencyjnymi, w szczególności poprzez dodawanie do Produktów wyrobów konkurencyjnych bądź ich próbek lub gadżetów i materiałów reklamowych producentów konkurencyjnych. Dotyczy to także ekspozycji Produktów w sklepie stacjonarnym, w którym Produkty powinny znajdować się na wydzielonej i przeznaczonej wyłącznie dla nich półce.

Kupującemu nie wolno oferować Produktów do sprzedaży w sklepie stacjonarnym lub internetowym oferującym produkty lub substancje, którymi obrót lub których posiadanie jest zakazane na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego lub platformy sprzedażowej (w tym aukcyjnej) Kupujący zobowiązany jest podawać w ofercie sprzedaży ilość Produktów zgodną ze swoim aktualnym stanem magazynowym. Niedopuszczalne jest wprowadzanie konsumenta w błąd co do ilości faktycznie posiadanych na stanie Produktów, w szczególności stosowanie praktyki polegającej na oferowaniu do sprzedaży Produktów, co do których stan magazynowy Kupującego jest zerowy.

Zabronione jest wskazywanie przez Kupującego celowo zawyżonej ceny Produktu niezgodnej z ceną, po jakiej Kupujący faktycznie sprzedaje Produkt.

Produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym Kupującego powinny być umieszczone w odrębnej zakładce przeznaczonej wyłącznie dla produktów Spółki.

Posługiwanie się przez Kupującego na potrzeby sprzedaży Produktu zdjęciami, opisami, nagraniami, utworami i innymi materiałami reklamowymi pochodzącymi od Spółki możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez Spółkę.

Wszelkie informacje zawarte w Panelu Hurtowym widoczne po zalogowaniu stanowią informacje poufne. Wykrycie faktu udostępnienia tych informacji niepowołanym osobom trzecim skutkować będzie zablokowaniem przez Spółkę dostępu Kupującego do Panelu Hurtowego.

Dla zamówień o wartości powyżej 750 PLN cena krajowego przesyłki wynosi 0,05 PLN za paczkę.

Reklamacje dotyczące zamówienia należy składać niezwłocznie po sprawdzeniu zawartości przesyłki, w ciągu 3 dni od momentu odebrania paczki.

Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania, jakie zostaną wykonane z użyciem jego loginu i hasła.

Spółka odmówi przyjęcia zamówienia od Kupującego, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczące warunków dystrybucji Produktów. Spółka może zablokować takiemu Kupującemu dostęp do Panelu hurtowego.

Spółka ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia od Kupującego, który opóźnia się z płatnością za zakupiony towar o co najmniej 30 (trzydzieści) dni względem terminu płatności lub zażądać od Kupującego przedpłaty na poczet realizacji zamówienia. Jeśli Kupujący ponownie opóźni się z płatnością, Spółka może cofnąć przyznane Kupującemu rabaty.

W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie zrealizowane z winy Kupującego (np. błędny adres, odmowa przyjęcia zamówienia), Spółka zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania oraz taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

Stany Magazynowe używane w Panelu hurtowym są stanami poglądowymi zbliżonymi do rzeczywistych. Spółka zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany ilości Produktów w zamówieniu, po uprzednim kontakcie z Kupującym i akceptacji z jego strony.

Regulamin Panelu hurtowego obowiązuje od dnia 12-03-2020 r.

Wszelkie spory związane ze stosowaniem Regulaminu Panelu hurtowego oraz wykonaniem umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Panelu hurtowego rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki. 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Panelu hurtowego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.